Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης

Τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας

Οδηγίες για οικοδεσπότες

04/06/2019 από Greek Rent

                                                                                                                               Για οικοδεσπότες

 

Ως οικοδεσπότης οφείλετε να εξοπλίσετε το ακίνητο με διάφορα πράγματα χρηστικά για την καθημερινή διαβίωση των πελατών. Πληροφορείστε την εταιρεία για τον εξοπλισμό που διαθέτει το ακίνητο σας. Η περιγραφή του εξοπλισμού αναγράφεται στην ιστοσελίδα. Τυχόν μη ύπαρξη μερική ή ολική του εξοπλισμού που αναγράφεται στην ιστοσελίδα και του οποίου έλαβε γνώση ο πελάτης, η ελαττωματική λειτουργία του, που διαπιστώνεται εντός 24 ωρών από την εγκατάσταση του πελάτη στο ακίνητο επιβαρύνει εσάς στο σύνολο του κόστους αποκατάστασης ή επισκευής. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης ή επισκευής δύναται να παρακρατηθεί μέρος του μισθώματος προς αποζημίωση των πελατών.

Η πληρωμή του μισθώματος στον  οικοδεσποτη  θα γίνεται με  τον εξής τρόπο: 30% μέσα στις 5 εργάσιμες μέρες από την ημέρα της κράτησης, τα υπόλοιπα 48 ωρες μετα την αφιξη.

Στοιχεία επικοινωνίας:

. Δώστε έναν δικό σας αριθμό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκη,.Επίσης, ξεκαθαρίστε τον τρόπο με τον οποίο θα θέλατε να επικοινωνούν μαζί σας οι επισκέπτες αν προκύψουν τυχόν απορίες ή προβλήματα.

 

Απόρρητο

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε και συμμορφώνεστε με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Χωρητικότητα:

Καθορίστε ασφαλή όρια χωρητικότητας ατόμων στο χώρο σας.

 

Φόροι:

Διασφαλίστε ότι έχετε ελέγξει τις τοπικές απαιτήσεις σχετικά με τη φορολογία ή την άδεια επιχείρησης που ενδέχεται να ισχύουν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει φόρους ξενοδοχείου/φόρους διαμονής παρεπιδημούντων, φόρους πωλήσεων και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, όπως ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, ο Φόρος Αγαθών και Υπηρεσιών ή ο φόρος εισοδήματος.

 

Άδειες ή Εγγραφές:

Διασφαλίστε ότι έχετε ελέγξει τους κανονισμούς άδειας, πολεοδομίας, ασφάλειας και υγείας που ενδέχεται να ισχύουν.

 

*Λάβετε υπόψη ότι το website της greek.rent δεν έχει κανέναν έλεγχο σχετικά με την συμπεριφορά των Οικοδεσποτών και αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη. Αν οι Οικοδεσπότες δεν καταφέρουν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, ενδέχεται αναστείλουμε τη δραστηριότητά τους ή να τους αφαιρέσουμε από την ιστοσελίδα της greek.rent

  1. Ο ιδιοκτήτης έχει στην ιδιοκτησία του το περιγραφόμενο  ακίνητο, του οποίου τη διαχείριση, έναντι αμοιβής, αναθέτει στην Εταιρεία.  Ειδικότερα ανατίθενται στην Εταιρεία, αφενός, οι προωθητικές ενέργειες προβολής για τη μίσθωση του ακινήτου του Ιδιοκτήτη σε τρίτους, με τους ειδικότερα περιγραφόμενους στο ίδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ όρους. Γίνεται μνεία ότι το συγκεκριμένο ακίνητο θα προωθείται με δυνατότητα άμεσης επιβεβαίωσης.
  2. . Η Εταιρεία αναλαμβάνει ειδικότερα όπως, προβάλει με κάθε μέσο που η ίδια κρίνει κατάλληλο και ιδίως μέσω του διαδικτύου σε τρίτους το προς εκμίσθωση ακίνητο του Ιδιοκτήτη με τους όρους και τις προϋποθέσεις εκμίσθωσης, που προηγουμένως ο ίδιος ο Ιδιοκτήτης έχει ορίσει. Για  την  πραγμάτωση  του  παραπάνω  σκοπού μπορεί  να  συνεργάζεται  με  τρίτες  επιχειρήσεις  νομικά η  φυσικά πρόσωπα  αναρτώντας,  σε  site που κατέχουν  αυτοί, το  προς  προώθηση  ακίνητο  του  ιδιοκτήτη. Η  παραπάνω  συνεργασία  ουδεμία  σχέση  ιδρύει  μεταξύ  του  ιδιοκτήτη  και  του  τρίτου  συνεργάτη. Στη συνέχεια και μόλις βρεθεί ορισμένος μισθωτής προς μίσθωση του ακινήτου του Ιδιοκτήτη, η Εταιρεία μεσολαβεί μεταξύ των δύο προς τον σκοπό σύναψης συμφωνίας μίσθωσης με συμβαλλόμενους τον ιδιοκτήτη και τον εκάστοτε μισθωτή, αναλαμβάνει τη σύνταξη των μισθωτηρίων και την μέριμνα υπογραφής του μισθωτηρίου, ταυτόχρονα η Εταιρεία αναλαμβάνει την είσπραξη  προκαταβολής από τον πελάτη, η οποία  ανέρχεται σε ποσοστό  30% της συνολικής αξίας,
  3. . Στις περιπτώσεις σύναψης συμβάσεως μακροχρόνιας μίσθωσης συμφωνείται ότι η αμοιβή της εταιρείας θα ανέρχεται σε ένα μηνιαίο μίσθωμα  και θα καταβληθεί κατά τη σύναψη της συμφωνίας των μερών και ειδικότερα κατά την υπογραφή της συμφωνίας μίσθωσης.

4.. Ως αμοιβή της Εταιρείας συμφωνείται 20%  επί της αρχικής  καθαρής  τιμής. Η  Εταιρεία θα εισπράττει προκαταβολικά   από  τον  μισθωτή το  100% του τελικού μισθώματος, παρακρατώντας την παραπάνω αμοιβή της   και θα  αποδίδει στον  ιδιοκτήτη το υπόλοιπο το αργότερο την 3η μερα μετα την άφιξη του επισκέπτη.

 

.

Εφόσον ο πελάτης, εντός  εικοσιτετράωρου, εκφράσει  παράπονα  για ελλείψεις  ή βλάβες  στο  ακίνητο, τότε αυτές  θα  εξετάζονται από την εταιρεία  και  η  τυχόν αποκατάσταση τους  θα  βαρύνει τον ιδιοκτήτη .   Σε περίπτωση μη εμφάνισης του πελάτη ο ιδιοκτήτης ουδεμία απαίτηση έχει  κατά  της  εταιρείας .

6..Η διάρκεια της παρούσας ορίζεται αορίστου ισχύς και λύνεται μετά παρέλευσης 30 ημερών από τη καταγγελία ενός εκ των μερών.

7.Λοιπές συμφωνίες:

Ο ιδιοκτήτης δικαιούται  να προωθεί το ακίνητο του με δικές του ενέργειες ή με τρίτους με την   προυπόθεση ότι προηγουμένως έχει βεβαιωθεί και εξασφαλίσει ότι  η περίοδος για  την οποία προωθεί το ακίνητο δεν είναι ήδη δεσμευμένη από εταιρεία.

  1. Στην παρούσα επισυνάπτεται το  παράρτημα Ι που  καθορίζει τους  οικονομικούς  όρους μεταξύ  ιδιοκτήτη και  Εταιρείας, την  ακυρωτική  πολιτική και  τις  υποχρεώσεις  του  ιδιοκτήτη.    Τυχόν άκυρος στο παρόν όρος δεν συμπαρασύρει σε ακυρότητα τη συνολική συμφωνία, διατηρούμενης της ισχύς αυτής. Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για κάθε διαφορά συμφωνούνται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφόσον η σύμβαση μισθώσεως που συνάπτεται  με  τον  πελάτη παραταθεί πέραν της αρχικής συμφωνηθείσας  διάρκειας,  τότε  η  εταιρεία  δικαιούται επί  πλέον αμοιβή υπολογιζόμενη  σε ποσοστό 20%  επί  του καταβαλλομένου μισθώματος το  οποίο   συμφωνήθηκε  να  καταβληθεί  από  τον  πελάτη  για   το   επιπλέον   χρονικό διάστημα  της  μίσθωσης . .

Εφόσον  εντός   χρονικής  διάρκειας  πέντε(5)ετών  από την υπογραφή της   παρούσας συνάψετε με τον πελάτη που συστήθηκε από  την ιστοσελίδα  μας, οποιασδήποτε   μορφής   σύμβαση επί ακινήτου, αυτή τεκμαίρεται ότι συνήφθη με την διαμεσολάβηση της  εταιρείας  μας .οπότε και οφείλετε να καταβάλλετε στην  εταιρεία  αμοιβή  ίση  με  ποσοστό  5%  επί  της  αξίας  της  συμβάσεως επί συμβάσεων μεταβίβασης κυριότητας.

 

Ως  ιδιοκτήτης  του  ενοικιαζόμενου  ακινήτου  οφείλετε   να  εξοπλίσετε   το  ακίνητο  με  διάφορα  πράγματα   χρηστικά   για   την καθημερινή  διαβίωση  των  πελατών . Πληροφορείτε  την  εταιρεία   για  τον  εξοπλισμό  που   διαθέτει   το   ακίνητο σας. Η  περιγραφή  του  εξοπλισμού  αναγράφεται στην  ιστοσελίδα .  Τυχόν  μη  ύπαρξη μερική  ή  ολική του  εξοπλισμού  που  αναγράφεται  στην ιστοσελίδα  και  του  οποίου  έλαβε  γνώση  ο  πελάτης,   η  ελαττωματική  λειτουργία  του,  που   διαπιστώνεται   εντός  24  ωρών  από   την   εγκατάσταση  του  πελάτη  στο  ακίνητο   επιβαρύνει  εσάς  στο  σύνολο  του  κόστους  αποκατάστασης  ή   επισκευής.  Σε  περίπτωση  μη  αποκατάστασης  ή  επισκευής   δύναται  να  παρακρατηθεί  μέρος   του  μισθώματος   προς    αποζημίωση  των  πελατών.

 

Βλάβες  του  ακινήτου  που  προκαλούνται  από  την  συνήθη  χρήση αποκαθίστανται  με  επιμέλεια  και  δαπάνες του  ιδιοκτήτη  εντός  5  ωρών  από   την  γνωστοποίηση   τους . Σε  περίπτωση   μη  επεμβάσεως  του  ιδιοκτήτη  κατά  τον  παραπάνω  χρόνο ,  η  εταιρεία  δύναται  να  παρακρατήσει  μέρος  του  μισθώματος   για   αποκατάσταση  των   βλαβών  ή  αποζημίωση  των  πελατών .

Πολιτική Ακύρωσης: (πελάτης)

 

1.Τουλάχιστον 25 ημέρες πριν από την άφιξη = καμία χρέωση

Από την 25η ημέρα  και μετά κι  ως  την ημέρα της προγραμματισμένη άφιξης , χρεωση 100% του ποσου.

 

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης  από  πελάτη με  επιβάρυνσή του, ποσοστό 10%  περιέρχεται  στην  Εταιρία.

 

 

Ακυρώσεις και Επιστροφές (ιδιοκτήτης)

Εάν για οποιοδήποτε λόγο ακυρώσετε μια επιβεβαιωμένη κράτηση, η εταιρία μπορεί να επιβάλλει σε εσάς την καταβολή ενός χρηματικού ποσού ως αποζημίωσης ακύρωσης. Το ποσό αυτό θα παρακρατείται από εσάς άμεσα ή από μελλοντικές απολαβές. Ο λόγος επιβολής του ποσού αυτού είναι οι συνέπειες που ενδέχεται να έχει για τον επισκέπτη η ακύρωση και λόγω αυτής η δική μας επιβάρυνση με έξοδα. Αποδέχεστε ότι η χρέωση αυτή αποτελεί προεκτίμηση των ζημιών μας που θα ανακύψουν στην περίπτωση ακύρωσης αφού η εταιρία θα αντιμετωπίσει τυχόν καταγγελίες των επισκεπτών ή/και εξασφάλιση κατάλληλης εναλλακτικής επιλογής για τη διαμονή τους